Ewaluacja

Praca będzie oceniana zepołowo według nastepujących kryteriów:

Wymagania

Podstawowe

Rozszerzające

Dopełniające

Wykraczające

Punkty

 

Zawartość merytoryczna (poziom i jakość informacji, logiczna argumentacja i uzasadnienie wyboru)

 

Duża pobieżność w opracowanym materiale, krótki lub niepełny opis.
Poprawnie zrealizowany temat lecz brak szczegółów oraz uzasadnienia własnej opinii dany temat.
Pokaźny zbiór informacji lecz powściągliwa argumentacja i mało przekonywujące uzasadnienie.
Wymienione wszystkie wymagane informacje, obszerne, logiczne i poprawnie merytorycznie sformułowania dotyczące argumentacji i uzasadnienia wyboru.
0-4

 

Ogólne wrażenie estetyczne wykonanej prezentacji multimedialnej.

 

 

Prezentacja mało ciekawa, brak pewności siebie.
Prezentacja ciekawa lecz brak zaangażowania w pracę wszystkich członków grupy.
Bardzo ciekawa prezentacja, dobry styl, widoczne zaangażowanie uczniów w realizację projektu.
Wzorowa, oryginalna prezentacja, przedstawienie informacji w interesujący sposób, widoczne zaangażowanie wszystkich uczniów poparte dużą pewnością siebie.
4

 

Poprawność i jakość wykonania prezentacji multimedialnej (przejrzystość, czytelność, szata graficzna, jakość elementów graficznych itp.).

 

 

Prezentacja wykonana bez zachowania reguł poprawnej prezentacji, źle ułożona, uboga.
Prezentacja dość przejrzysta, niepoprawny dobór kolorów, uboga ilość grafiki i skąpe formatowanie.
Prezentacja ciekawa graficznie, prawidłowy dobór kolorów, prawidłowo uporządkowane poszczególne działy.
Bardzo dobrze zaprojektowana prezentacja, przejrzysta, czytelna, atrakcyjna wizualnie, wzbogacona o animacje.
4

 

Koordynacja działań i zespołowość podczas pracy nad zadaniem (umiejętność współpracy w grupie)

 

 

Słaba współpraca z przewagą pracy indywidualnej.
Dość dobra współpraca ale brak jedności działania w grupie.
Dobra współorganizacja pracy, współdziałanie w grupie.
Doskonała współpraca całej grupy.
4

Skala oceniania:

punkty ocena
16-15 celujący
14-13 bardzo dobry
12-11 dobry
10-9 dostateczny
8-7 dopuszczający
0-6 niedostateczny

 

Wróć do początku